Authorมาลินี วงษ์สิทธิ์
Titleความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารระดับกลางใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / มาลินี วงษ์สิทธิ์, จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
Imprint [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Descript 64 แผ่น ; 29 ซม

การวางแผนครอบครัว -- ไทย (ภาคใต้) อนามัยแม่และเด็ก -- ไทย (ภาคใต้) โภชนาการ -- ไทย (ภาคใต้) อนามัยสิ่งแวดล้อม -- ไทย (ภาคใต้) ประชากร ไทย (ภาคใต้) -- ประชากร ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionป 15 004962LIB USE ONLY