Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการผลิตบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleเอกสารสืบเนื่องจากการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 70 ปี 26-27 มี.ค. 2530 เรื่อง การพัฒนาการผลิตบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ: สุดาพร ลักษณียนาวิน, ชนิตา รักษ์พลเมือง, สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฌ, 185 หน้า ; 30 ซม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- บัณฑิต กำลังคนระดับอุดมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionจ 9 005518LIB USE ONLY