Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง คุณธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู (2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleสรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง คุณธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ศูนย์สารนิเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2529
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายจรรยาครู กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2529
Descript 116 หน้า ; 27 ซม

ครู -- จรรยาบรรณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)174.9372 ก525สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)174.9372 ก525สCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionบฑ 9 003518LIB USE ONLY
Education Library371.12 ค44CHECK SHELVES