Titleภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ..
Imprint [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, [25--]-
Descript เล่ม : ภาพประกอบ ; 19 ซม

รัฐสภา -- ทำเนียบนาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม วุฒิสมาชิก -- ทำเนียบนาม รัฐสภา -- ไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)923.2593 ภ456LIB USE ONLY