Titleนิทานลาวเรื่อง นางตันไต / ปริวรรต และ เรียบเรียงจากสมุดลานโดย กุสุมา รักษมณี, กรรณิการ์ วิมลเกษม, จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการแปลวรรณกรรมเพื่อนบ้าน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2529
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 8, 155 หน้า ; 20 ซม

นิทานพื้นเมือง -- ลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)398.20495919 น597CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)398.20495919 น597CHECK SHELVES
Communication Arts Library398.2 ก732นCHECK SHELVES
Dharma Centre Libraryพ.22-86LIB USE ONLY