Authorมณี พยอมยงค์
Titleวัฒนธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

พิธีกรรมและประเพณี -- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา -- ประเพณีการเทศน์และการสวด -- ปริศนาคำทายและสุภาษิต -- ลักษณะวรรณกรรม -- ความเชื่อ -- นิทานพื้นบ้าน


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน นิทานพื้นเมือง ความเชื่อ ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.09593 ม126วฒCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ม126วฒCHECK SHELVES
Communication Arts Library390.09593 ม14วCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)394 ม124วCHECK SHELVES
Arts LibraryGT15 ม143วDUE 10-08-20
Arts LibraryGT15 ม143วCHECK SHELVES
Arts Library : StackGT15 ม143วCHECK SHELVES
Arts Library : StackGT15 ม143วCHECK SHELVES
Arts Library : StackGT15 ม143วCHECK SHELVES
Arts LibraryDS568 ม143วCHECK SHELVES