Titleรายงานผลการสำรวจการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 2 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร / งานสถิติการขนส่ง กองวิชาการและวางแผน
Imprint [กรุงเทพฯ] : กรมการขนส่งทางบก, [252-]-
Descript เล่ม ; 21 x 30 ซม

การขนส่งทางบก -- ไทย -- สถิติ รถประจำทาง -- ไทย เส้นทางรถประจำทาง -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)388.322 รง451 2529DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)388.322 รง451 2529CHECK SHELVES