Titleรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนการสอน : หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2524 / โครงการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกหัดครู
Imprint [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529
Descript 376 หน้า ; 26 ซม

การฝึกหัดครู -- หลักสูตร -- การประเมินผล หลักสูตร -- การประเมินผล การศึกษาชั้นประถม -- หลักสูตร การฝึกหัดครู -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.733 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.733 ร451CHECK SHELVES