Titleความรู้เบื้องต้นทางการศึกษาและการศึกษาไทย / คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาครูสอนสุนันทา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 242 หน้า ; 27 ซม

การศึกษา การศึกษากับสังคม การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ค181CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ค181CHECK SHELVES