Titleคุณภาพกำลังคน : กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนา / สมโภชน์ นพคุณ, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานก.พ., 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 180 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

แนวทางในการพัฒนาข้าราชการ -- แผนพัฒนากำลังคนแห่งชาติ -- การพัฒนากำลังคนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด -- วิธีพัฒนา "คน" ของ ไอบีเอ็ม แนะนำหน่วยงานฝึกอบรมที่สำคัญ


การฝึกอบรม นโยบายกำลังคน การบริหารงานบุคคล

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library351.101 ค629CHECK SHELVES
Political Science Library351.101 ค629CHECK SHELVES
Political Science Library351.101 ค629CHECK SHELVES