Authorจำนงค์ บุญชู
Titleคำอธิบายระบบงานสารบรรณในวงราชการไทยปัจจุบัน ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / จำนงค์ บุญชู
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Descript 190 หน้า ; 24 ซม

สารบรรณ หนังสือราชการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)350.714 จ344คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)350.714 จ344คCHECK SHELVES