Authorไฮเดอร์, จอห์น
Titleการบริหารงานแบบเต๋า : มรรควิธีสู่ความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ / [จอห์น ไฮเดอร์] ; บุญมาก พรหมพ้วย ผู้เรียบเรียง ; สมภพ โรจนพันธ์ บรรณาธิการ
Imprint [กรุงเทพฯ] : ราชดำริพับลิเกชั่น, 2529
Descript ก-ซ, 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

ลัทธิเต๋า ประมุขศิลป์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)299.514 ฮ974กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)299.514 ฮ974กCHECK SHELVES