Titleรายงานการเปลี่ยนแปลงของจำนวนรถยนต์ทุกประเภททั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-2524 และการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินภาษีรถยนต์ ที่อยู่ในความควบคุมของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-2525 / กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก
Imprint กรุงเทพฯ : [กรม], 2527
Descript 21 หน้า : แผนภูมิ

ยานพาหนะ -- สถิติ รถยนต์ -- สถิติ ภาษีรถยนต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)388.32 ก441รDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)388.32 ก441รDISCARD