Titleรายงานการสำรวจและวิเคราะห์ผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางบก, [25--]-
Descript เล่ม ; 34 ซม

คนขับรถ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)388.22 ร451 2527DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)388.22 ร451 2527DISCARD