Titleการขนส่งสินค้าโดยเรือชายฝั่ง / ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2521
Descript 47 หน้า : แผนที่

การขนส่งทางทะเล

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 387.5 ศ57กLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 387.5 ศ57กCHECK SHELVES