Authorเอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา
Titleเรือแสวงบุญจากท่าเรือไทย / เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา
Imprint พระนคร : กรมเจ้าท่า, 2504
Descript 38 หน้า

เรือแสวงบุญ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)387.2 อ51รCHECK SHELVES