Authorอารี สัตยมานะ
Titleคำแปลรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยทางน้ำภายในประเทศ สมัยที่ 5 / โดย อารี สัตยมานะ, เฉลิม คชเสนี
Imprint พระนคร : กรมเจ้าท่า, 2502
Descript 55 หน้า

การขนส่งทางน้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)386 อ27คCHECK SHELVES