Titleประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องสัญญาสากลไปรษณีย์ กับ คำแปลภาษาอังกฤษ (ฉะบับกรมราชเลขาธิการ)
Imprint พระนคร : กระทรวงการต่างประเทศ, 2474
Descript 17, 7 หน้า ; 25 ซม

SUBJECT

  1. ไปรษณีย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)383.4 ก27ปCHECK SHELVES