Titleระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ, 2527
Descript 92 หน้า

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป -- การค้ากับต่างประเทศ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)382.9142 ร229CHECK SHELVES