Authorวิไลวรรณ นุชเกษม
Titleความตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ / วิไลวรรณ นุชเกษม
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองวิจัยสินค้าและการตลาด, 2519
Descript 206 หน้า : ภาพประกอบ

นโยบายการค้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)382.3 ว37คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)382.3 ว37คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)382.3 ว37คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)382.3 ว37คCHECK SHELVES