Authorวัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
Titleการค้าสิ่งทอระหว่างไทยกับนอรเว และ สถานการณ์สิ่งทอของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย / วัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองวิจัยสินค้าและการตลาด, 2519
Descript 119 หน้า

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- นอรเว ไทย -- การค้า

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)382.095930481 ว117กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)382.095930481 ว117กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)382.095930481 ว117กCHECK SHELVES