Authorชูลิต สถาวร
Titleรายงานเรื่องการค้าต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี และสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศไทย / ชูลิต สถาวร
Imprint กรุงเทพฯ : กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523
Descript 33 หน้า

การค้าระหว่างประเทศ เกาหลี (ใต้) -- ความการสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เกาหลี (ใต้)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)382 ช681รCHECK SHELVES