Titleรายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตร : แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร / เสนอต่อกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดย บริษัทการจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พีเอส เซอร์วิส, 2528
Descript 343, 13 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

ศูนย์สินค้าเกษตรระดับไร่นา สินค้าเกษตร ผลิตผลเกษตร ตลาด การตลาด สินเชื่อเกษตรกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.141 รค451CHECK SHELVES