Titleประมวลรายงานการแสดงสินค้าภายในประเทศของกระทรวงเศรษฐการ ในรอบปี พ.ศ. 2508 / กรมการสนเทศ
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2509
Descript 44 หน้า

สินค้า -- นิทรรศการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.13 ก27ปCHECK SHELVES