Authorวิจิตรมาตรา, ขุน, 2440-2523
Titleประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา
Imprint พระนคร : หอการค้าไทย, 2511
Descript 18, 300 หน้า

สง่า วรรณดิษฐ์ การค้า -- ไทย -- ประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.09593 ว32ป 2511CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)380.09593 ว32ป 2511CHECK SHELVES