Titleรายงานการวิจัย การติดตามประเมินผลการแบ่งท้องที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร / กองวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2521
Descript 115 หน้า

การศึกษา -- ไทย นโยบายการศึกษา -- ไทย การศึกษาขั้นมัธยม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.59307 ศ311รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.59307 ศ311รCHECK SHELVES