Authorระลึก ธานี
Titleวิวัฒนาการในการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย (พ.ศ. 2475-2503) / ระลึก ธานี
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
Descript 250 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ การศึกษาภาคบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.593 ร259วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.593 ร259วCHECK SHELVES
Education Library379.23 ร117วCHECK SHELVES
Education Library379.23 ร117วCHECK SHELVES
Education Library379.23 ร117วCHECK SHELVES