Authorจารุวรรณ ไวยเจตน์
Titleการศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ. 2464-2474 / จารุวรรณ ไวยเจตน์
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2517
Descript (6) 160 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ การศึกษาภาคบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library370.9593 จ27กCHECK SHELVES