Titleสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดภูเก็ต / กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2518
Descript 235 หน้า

การศึกษาขั้นประถม การศึกษาภาคบังคับ primary education basic education

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 05124CHECK SHELVES