Titleสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ / กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 200, 126 หน้า

การศึกษาภาคบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.2 ส26ส 2519CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.2 ส26ส 2519CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.2 ส26ส 2519CHECK SHELVES