Titleการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการวางแผนพัฒนาการศึกษา / สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524
Descript 257 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library379 ก27CHECK SHELVES