Authorประจักษ์ สายแสง
Titleการอุดมศึกษาสมัยสุโขทัย พ.ศ. 1800-1981 / ประจักษ์ สายแสง
Imprint พิษณุโลก : ศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒธรรมพื้นบ้านหัวเมือง ฝ่ายเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2525
Descript 87 หน้า : แผนที่

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ประวัติ ศาสนากับการศึกษา วัดกับการศึกษา สุโขทัย -- วัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ป1711กCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection378.709034 ป1711กCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection378.909034 ป1711กCHECK SHELVES