Titleรายงานการประเมินสภาพการจัดการศึกษาและการประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2528
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ -- การประเมิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ค1411รงCHECK SHELVES