Authorการประชุมวิชาการระดับชาติ (2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleการอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ : การประเมินเชิงวิเคราะห์ และการเสนอทิศทางใหม่ : รายงานการประชุม 5-7 มิ.ย. 28 ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Descript 399 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก482กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก482กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก482กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 12 002989LIB USE ONLY
Education Library378 ค174กCHECK SHELVES
Education Library378 ค174กCHECK SHELVES
Education Library : EDU Chula Collection378 ค174กCHECK SHELVES