Authorติน ปรัชญพฤทธิ์
Titleหัวหน้าภาควิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจในงาน และสัมฤทธิผลของงาน กรณีศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย / โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Descript 83 หน้า ; 30 ซม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหารงานบุคคล อาจารย์มหาวิทยาลัย -- สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ความพอใจในการทำงาน การประเมินผลงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.124 ต435รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.124 ต435รCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionร 15 003715LIB USE ONLY
Political Science Library351.102 ต389รCHECK SHELVES