Authorสัมมนาวิชาการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (2527 : กรุงเทพฯ)
Titleการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย : รายงานสัมมนา 16-17 พ.ค. 27 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล / มหาวิทยาลัยมหิดล
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
Descript 163 หน้า

อาจารย์มหาวิทยาลัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.12 ส614กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.12 ส614กCHECK SHELVES