Authorการสัมมนาเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต, (2525 : กรุงเทพฯ)
Titleการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต : รายงานการสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2525 / จัดโดย กองแผนงาน สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : ทบวง, 2525
Descript ก-ง, 377 หน้า

สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.107 ก27กCHECK SHELVES