Titleรายงานการประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2518
Descript 73 หน้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)378.1 ธ17รLIB USE ONLY