Titleงานฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16-19 กุมภาพันธ์ 2522
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2522
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษาทางอาชีพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.055 ง311CHECK SHELVES