Titleรายงานการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2527
Imprint [กรุงเทพฯ] : กองนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2529
Descript 77 แผ่น ; 30 ซม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย นโยบายกำลังคน -- ไทย ชุมชนกับวิทยาลัย -- ไทย สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 รง451CHECK SHELVES