Titleรายงานการวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระยะแรก : : ประเมินด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข และสภาพทั่วไป / (โดย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (และ) กรมสามัญศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน : กรม, 2520
Descript 74 หน้า

การศึกษาผู้ใหญ่ -- วิจัย การศึกษาผู้ใหญ่ -- การวัดผล การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)374.9593 ค1411รLIB USE ONLY