Authorการสัมมนาเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชนบท (2525 :กรุงเทพฯ)
Titleการสัมมนาเรื่อง การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท ณ หอประชุมสภาสตรีแห่งชาติ บ้านมนังคสิลา 14-15 พฤษภาคม 2525 / จัดโดย โครงการส่งเสริมการศึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และฝ่ายการศึกษา และศีลธรรม สภาตรีแห่งชาติ ร่วมกับ โครงการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2525
Descript 166 หน้า

การศึกษานอกระบบโรงเรียน การพัฒนาคน ชีวิตชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 ก27กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 ก27กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 9 001726LIB USE ONLY
Education Library370.194 ส147กCHECK SHELVES
Education Library370.194 ส147กCHECK SHELVES
Education Library : EDU Chula Collection370.194 ส147กCHECK SHELVES
Education Library370.194 ส147กCHECK SHELVES
Education Library : EDU Chula Collection370.194 ส147กCHECK SHELVES