Titleการพัฒนาระบบติดตามผลศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) : รายงานการวิจัย / โดย ฝ่ายวางแผนและวิจัย และ โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2528
Descript ณ, 271 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.28 ก522รCHECK SHELVES