Authorกชกร สังขชาติ
Titleเทคนิคการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่ / กชกร สังขชาติ
Imprint ชลบุรี : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2527
Descript 199 หน้า

การศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาชุมชน วิจัย การศึกษานอกระบบโรงเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.072 ก112ทCHECK SHELVES
Education Library001.42 ก12ทCHECK SHELVES