Titleแหล่งวิชาและสื่อการเรียนสำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มศว. ประสานมิตร, 2528
Descript 236 หน้า

การสอนด้วยสื่อ การศึกษาผู้ใหญ่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.02 ห834CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)374.02 ห834CHECK SHELVES