Authorรุ่งทิวา จักร์กร
Titleการมัธยมศึกษา / รุ่งทิวา จักร์กร
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526
Descript 239 หน้า

การศึกษาขั้นมัธยม การบริหารการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.593 ร622กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.593 ร622กCHECK SHELVES
Education Library373.011 ร42กCHECK SHELVES