Titleข้อคิดในการจัดการมัธยมศึกษาในประเทศไทย / โดย วิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
Imprint ขอนแก่น : วิทยาลัย, 2512
Descript 175 หน้า

CONTENT

ศีลธรรมสำหรับประเทศไทยยุคพัฒนา / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -- รัฐธรรมนูญกับการปกครองประเทศ / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -- ความหมายของคำว่า "ประชาธิปไตย" / โดย ดร. สาโรช บัวศรี -- แง่คิดเกี่ยวกับการศึกษาในทัศนะของคนธรรมดา / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช -- เรื่องการศึกษา / โดย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- การพื้นฟูศิลปวิทยา ของ โลกตะวันออกในปัจจุบัน / โดย ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ -- ทัศนะบางประการเกี่ยวกับกุศโลบายการศึกษา และ เมื่อคติการจัดการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาสู่สยาม / โดย ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง


การศึกษา -- ไทย การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.593 ม192ขCHECK SHELVES