Titleรายงานการวิจัยสภาพการมัธยมแบบประสมในประเทศไทยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและพฤติกรรมบางประการของนักเรียนและทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2520
Descript 96 หน้า

โรงเรียนมัธยมแบบประสม -- วิจัย นักเรียน -- วิจัย คร -- วิจัย การศึกษา -- ไทย -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.25072 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.25072 ค1411รCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection373.25 ส251กลCHECK SHELVES