Authorถกล เรืองศุข
Titleเซียงเงี้ยบฮ้อ / ถกล เรืองศุข
Imprint กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2519
Descript 172 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

โรงเรียนพณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.2465 ถ112ซCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.2465 ถ112ซCHECK SHELVES
Arts Library : StackHF1171.T5 Bถ11ซ 2519CHECK SHELVES