Titleการศึกษาเพื่อการงานและอาชีพ / โดยป สาโรช บัวศรี และคณะ
Imprint [กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2521]
Descript 129 หน้า

SUBJECT

  1. การศึกษาทางวิชาชีพ
  2. เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
  3. การแนะแนวการศึกษา
  4. หลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.24 ส278กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.24 ส278กCHECK SHELVES